Stiftelsen_Matmerk_logo_liten (1)
Del denne siden

Matmerks valgkomite har levert innstilling for 2021-22

Valgkomiteen i Stiftelsen Norsk Mat har levert sin innstilling til nye styremedlemmer i Stiftelsen Norsk Mat for perioden 2021 - 2022. Valgkomiteens innstilling behandles i styremøte i Stiftelsen Norsk Mat 16. desember.

Styremedlemmer på valg i år er

  • Håkon Mageli - foreslås gjenvalgt som styreleder
  • Trond Vilhelm Lund – foreslås gjenvalgt
  • Bjørn Gimming – foreslås gjenvalgt
  • Bjørn Takle Friis – foreslås gjenvalgt
  • Greta Hardal (ansattes representant) – ansatte har valgt Marit Strand (med Elin Røssvoll som vara).

I tillegg har Tine og Norturas styremedlemmer trukket seg midt i perioden og foreslås erstattet av hhv Einar Meisfjord (konsernstyremedlem i Tine) og Siw Dejligbjerg Steen (konserndirektør Hvitt kjøtt og egg i Nortura).

 

Valgkomité

I hht. vedtektene § 6 skal Stiftelsen Norsk Mat ha en valgkomité bestående av inntil fem medlemmer oppnevnt av styret. Styret skal vedta en instruks for valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv leder. Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Valgkomiteen skal bestå av representanter utpekt etter samme prinsipper og på samme måte som angitt for styret i § 5 tredje avsnitt. Landbruks- og matdepartementet skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen fungerer inntil nye medlemmer er utpekt. Valgkomiteen trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode, eller ved fratreden i valgperioden.

Forslag til aktuelle representanter til styret bør ved nyvalg søkes forankret hos de sentrale aktørene nevnt i § 5, tredje avsnitt. Valgkomiteen skal innstille på kandidat til styrets leder. Valgkomiteens innstilling skal gjøres offentlig tilgjengelig. Valgkomiteen skal også foreslå overfor styret styrets godtgjørelse for det følgende året.

Valgkomiteens medlemmer:  

  • Kristin Orlund (leder), Landbruks- og matdepartementet
  • Ingvill Størksen, Hovedorganisasjonen Virke
  • Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke (går ut av komiteen ved årsskiftet 2020-21)
  • Birte Usland, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Petter Haas Brubakk, NHO Mat og drikke