Del denne siden

Valgkomité

I hht. vedtektene § 6 skal Stiftelsen Norsk Mat ha en valgkomité bestående av inntil fem medlemmer oppnevnt av styret. Styret skal vedta en instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteen velger selv leder. Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Valgkomiteen skal bestå av representanter utpekt etter samme prinsipper og på samme måte som angitt for styret i § 5 tredje avsnitt. Landbruks- og matdepartementet skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen fungerer inntil nye medlemmer er utpekt. Valgkomiteen trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode, eller ved fratreden i valgperioden.

Forslag til aktuelle representanter til styret bør ved nyvalg søkes forankret hos de sentrale aktørene nevnt i § 5, tredje avsnitt. Valgkomiteen skal innstille på kandidat til styrets leder. Valgkomiteens innstilling skal gjøres offentlig tilgjengelig. Valgkomiteen skal også foreslå overfor styret styrets godtgjørelse for det følgende året.

Valgkomiteens medlemmer:  

  • Kristin Orlund (leder), Landbruks- og matdepartementet
  • Gaute Lenvik, Norsk Landbrukssamvirke
  • Arthur Salte, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Petter Haas Brubakk, NHO Mat og drikke
  • Vibeke Andersen, Virke Dagligvare